World News

Muumuu

Loose dress, usually brightly colored or patterned, worn especially by Hawaiian women, or as a housecoat

Hawaiian singer wearing a Muumuu and playing the

ukulele

The muumuu or muʻumuʻu (Hawaiian pronunciation: [ˈmuʔuˈmuʔu]) is a loose dress of Hawaiian origin[1] that hangs from the shoulder and is like a cross between a shirt and a robe. Like the aloha shirt, muumuu exports are often brilliantly colored with floral patterns of generic Polynesian motifs. Muumuus for local Hawaiian residents are more subdued in tone. Muumuus are no longer as widely worn at work as the aloha shirt, but continue to be the preferred formal dress for weddings and festivals such as the Merrie Monarch hula competition. Muumuus are also popular as maternity wear because they do not restrict the waist.

Etymology and history[edit]

The word muʻumuʻu means "cut off" in Hawaiian, because the dress originally lacked a yoke.[2] Originally it was a shorter, informal version of the more formal holokū. Holokū was the original name for the Mother Hubbard dress introduced by Protestant missionaries to Hawaii in the 1820s.[3] The holokū featured long sleeves and a floor-length unfitted dress falling from a high-necked yoke. Over the years, the holokū approximated more closely to European and American fashions. It might have a fitted waist, and even a train for evening. As the holokū became more elaborate, the muumuu, a shortened version, became popular for informal wear.

References[edit]

Further reading[edit]

External links[edit]

  • Media related to Muumuu at Wikimedia Commons
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin không được đánh dấu bởi trang web này là chương trình tự động lấy từ Internet. Mục đích là để cung cấp thêm thông tin. Nó không có nghĩa là trang web này đồng ý với quan điểm của mình và chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó; các trang đó vi phạm quyền của bạn, Vui lòng gửi email đến quản trị viên web và cung cấp chứng nhận có liên quan (chứng nhận bản quyền, mặt trước và mặt sau của CMND, liên kết vi phạm), quản trị viên web sẽ xóa nó trong vòng 12 giờ kể từ khi nhận được email