World News

Inter | Definition of Inter by Merriam

in·​ter | \ in-ˈtər \

1 : between : among : in the midst intercrop interpenetrate interstellar

2 : reciprocal interrelation : reciprocally intermarry

3 : located between interstation

4 : carried on between international

5 : occurring between interborough : intervening interglacial

6 : shared by, involving, or derived from two or more interfaith

7 : between the limits of : within intertropical

8 : existing between intercommunal intercompany

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin không được đánh dấu bởi trang web này là chương trình tự động lấy từ Internet. Mục đích là để cung cấp thêm thông tin. Nó không có nghĩa là trang web này đồng ý với quan điểm của mình và chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó; các trang đó vi phạm quyền của bạn, Vui lòng gửi email đến quản trị viên web và cung cấp chứng nhận có liên quan (chứng nhận bản quyền, mặt trước và mặt sau của CMND, liên kết vi phạm), quản trị viên web sẽ xóa nó trong vòng 12 giờ kể từ khi nhận được email